placeholder+image

DANH MỤC RAO VẶT

placeholder+image

Quy chế hoạt động

 1. Quyền và nghĩa vụ của Ban quản lý website TMĐT [Tizi.vn]
  1. Quyền của Ban quản lý sàn giao dịch TMĐT Tizi.vn

  - Sàn giao dịch TMĐT Tizi.vn sẽ tiến hành cung cấp các dịch vụ cho những
  thành viên tham gia sau khi đã hoàn thành các thủ tục và các điều kiện bắt
  buộc mà sàn giao dịch TMĐT Tizi.vn nêu ra.

  - Khi thực hiện các giao dịch trên sàn, bắt buộc các thành viên phải thực hiện
  đúng theo các quy trình hướng dẫn.

  - Trong trường hợp có cơ sở để chứng minh thành viên cung cấp thông tin
  cho sàn giao dịch TMĐT Tizi.vn không chính xác, sai lệch, không đầy đủ
  hoặc vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam thì sàn giao dịch
  TMĐT Tizi.vn có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng
  dịch vụ của thành viên.

  - Sàn giao dịch TMĐT Tizi.vn có thể chấm dứt quyền thành viên và quyền
  sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của thành viên và sẽ thông báo cho
  thành viên trong thời hạn ít nhất là ba (03) ngày trong trường hợp thành
  viên vi phạm các Quy chế của sàn giao dịch TMĐT Tizi.vn hoặc có những
  hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên sàn giao dịch TMĐT
  Tizi.vn

  - Sàn giao dịch TMĐT Tizi.vn sẽ xem xét việc chấm dứt quyền sử dụng dịch
  vụ và quyền thành viên của thành viên nếu thành viên không tham gia hoạt
  động giao dịch và trao đổi thông tin trên sàn giao dịch TMĐT Tizi.vn liên
  tục trong ba (03) tháng. Nếu muốn tiếp tục trở thành thành viên và được
  cấp lại quyền sử dụng dịch vụ thì phải đăng ký lại từ đầu theo mẫu và thủ
  tục của sàn giao dịch TMĐT Tizi.vn.

  - Sàn giao dịch TMĐT Tizi.vn có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ
  và quyền thành viên của thành viên nếu Sàn giao dịch TMĐT Tizi.vn phát
  hiện thành viên có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị
  trường, gây mất đoàn kết đối với các thành viên khác của sàn giao dịch
  TMĐT Tizi.vn, hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam.
  Trong trường hợp chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng dịch vụ thì
  tất cả các chứng nhận, các quyền của thành viên được cấp sẽ mặc nhiên hết
  giá trị và bị chấm dứt.

  - Sàn giao dịch TMĐT Tizi.vn giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội
  dung trên Tizi.vn theo các quy dịnh pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại
  Việt Nam. Tất cả các biểu tượng, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau
  đều thuộc quyền sở hữu của sàn giao dịch TMĐT Tizi.vn. Nghiêm cấm mọi
  hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.

  - Sàn giao dịch TMĐT Tizi.vn giữ quyền được thay đổi bảng, biểu giá dịch
  vụ và phương thức thanh toán trong thời gian cung cấp dịch vụ cho thành
  viên theo nhu cầu và điều kiện khả năng của sàn giao dịch TMĐT Tizi.vn
  và sẽ báo trước cho thành viên thời hạn là một (01) tháng.

  - Tuy nhiên, Ban quản lý sàn giao dịch TMĐT Tizi.vn sẽ không chịu trách
  nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các thành viên không đến
  được Ban quản lý, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm
  hoặc các lỗi khác không do Ban quản lý gây ra.

  - Quyết định hình thức và phương thức kinh doanh dịch vụ quảng cáo;

  - Yêu cầu thẩm định sản phẩm quảng cáo.


  2. Nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban quản lý sàn giao dịch TMĐT Tizi.vn

  - Sàn giao dịch TMĐT Tizi.vn có trách nhiệm xây dựng, thực hiện “cơ chế
  kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của người bán trên
  sàn giao dịch thương mại điện tử được thực hiện chính xác đầy đủ” theo
  quy định tại Khoản 4 Điều 36 Nghị định 52/2013/NĐ-CP.

  - Ban quản lý sàn giao dịch TMĐT Tizi.vn cam kết cung cấp chất lượng dịch
  vụ tốt nhất cho các thành viên tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi
  kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến thành viên
  không thể tham gia giao dịch được thì các thành viên thông báo cho Ban
  quản lý sàn giao dịch TMĐT truy cập https://tizi.vn/lien-he chúng tôi sẽ
  khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện cho các thành viên
  tham gia sàn giao dịch TMĐT Tizi.vn.

  - Sàn giao dịch TMĐT Tizi.vn chịu trách nhiệm xây dựng sàn giao dịch bao
  gồm một số công việc chính như: nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị
  phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho
  hoạt động sàn giao dịch TMĐT Tizi.vn trong điều kiện và phạm vi cho
  phép. Sàn giao dịch TMĐT Tizi.vn sẽ tiến hành triển khai và hợp tác với
  các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích
  phục vụ cho việc giao dịch của các thành viên tham gia và người sử dụng
  trên sàn giao dịch TMĐT Tizi.vn.

  - Sàn giao dịch TMĐT Tizi.vn có trách nhiệm đứng ra làm trung gian trong
  việc hòa giải nếu sảy ra tranh chấp giữa người mua và người bán. Sàn sẽ
  tiếp nhận thông tin phản ảnh, khiếu nại từ người mua và kiểm tra nội dung
  phản ánh,khiếu nại đó.Nếu xét thấy những phản ánh đó là đúng Sàn sẽ yêu
  cầu người bán phải giải trình về nhưng thông tin đó. Tuy theo mức độ sai
  phạm sàn giao dịch TMĐT Tizi.vn sẽ có phướng án giải yêu cầu người bán
  đền bù cho người mua, sẽ khóa tài khoàn thành viên người bán.

  - Sàn giao dịch TMĐT Tizi.vn chịu trách nhiệm xây dựng, bổ sung hệ thống
  các kiến thức, thông tin về: nghiệp vụ ngoại thương, thương mại điện tử, hệ
  thống văn bản pháp luật thương mại trong nước và quốc tế, thị trường nước
  ngoài, cũng như các tin tức có liên quan đến hoạt động của sàn giao dịch
  TMĐT Tizi.vn.

  - Sàn giao dịch TMĐT Tizi.vn sẽ tiến hành các hoạt động xúc tiến, quảng bá
  sàn giao dịch TMĐT Tizi.vn ra thị trường nước ngoài trong phạm vi và
  điều kiện cho phép, góp phần mở rộng, kết nối đáp ứng các nhu cầu tìm
  kiếm bạn hàng và phát triển thị trường nước ngoài của các thành viên tham
  gia sàn giao dịch TMĐT Tizi.vn.

  - Sàn giao dịch TMĐT Tizi.vn sẽ cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi
  và điều kiện có thể để duy trì hoạt động bình thường của sàn giao dịch
  TMĐT Tizi.vn và khắc phục các sự cố như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi
  phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội,
  thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan nhà nước hay một tổ chức
  liên quan thứ ba. Tuy nhiên nếu những sự cố trên xẩy ra nằm ngoài khả
  năng kiểm soát, là những trường hợp bất khả kháng mà gây thiệt hại cho
  thành viên thì sàn giao dịch TMĐT Tizi.vn không phải chịu trách nhiệm
  liên đới.

  - Có cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của người
  bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử được thực hiện chính xác, đầy
  đủ.

  - Lưu trữ thông tin đăng ký của các thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia
  sàn giao dịch thương mại điện tử và thường xuyên cập nhật những thông
  tin thay đổi, bổ sung có liên quan.

  - Có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành
  vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

  - Hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm
  pháp luật, cung cấp thông tin đăng ký, lịch sử giao dịch và các tài liệu khác
  về đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại
  điện tử.

  - Công bố công khai cơ chế giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá
  trình giao dịch trên sàn giao dịch thương mại điện tử. Khi khách hàng trên
  sàn giao dịch thương mại điện tử phát sinh mâu thuẫn với người bán hoặc
  bị tổn hại lợi ích hợp pháp, phải cung cấp cho khách hàng thông tin về
  người bán, tích cực hỗ trợ khách hàng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp
  của mình.

  - Ngăn chặn và loại bỏ khỏi website những thông tin bán hàng hóa, dịch vụ
  thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp
  luật và hàng hóa hạn chế kinh doanh theo quy định của sàn TMĐT Tizi.vn.
  Loại bỏ khỏi website những thông tin bán hàng giả, hàng nhái, hàng nhập
  lậu, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các hàng hóa, dịch vụ vi phạm

  pháp luật khác khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực
  về những thông tin này.

  - Yêu cầu người bán các hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch
  vụ kinh doanh có điều kiện trên website của mình phải cung cấp Giấy
  chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ đó (trong
  trường hợp pháp luật quy định phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh
  doanh).

   

 2. Quyền và trách nhiệm thành viên tham gia sàn giao dịch/website [Tizi.vn]

  1. Quyền và trách nhiệm thành viên bán trên sàn giao dịch/website [Tizi.vn]

  1.1 Quyền của Thành viên bán trên sàn giao dịch TMĐT Tizi.vn

  - Khi đăng ký trở thành thành viên của Tizi.vn và được Tizi.vn đồng ý, thành
  viên sẽ được mua hàng hóa bán tại Tizi.vn .

  - Đối với thành viên sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được
  vào sử dụng trong việc quản lý những giao dịch tại Tizi.vn và đăng bán sản
  phẩm của mình trên sàn giao dịch TMĐT Tizi.vn

  - Thành viên sẽ được nhân viên của sàn giao dịch TMĐT Tizi.vn hướng dẫn
  sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc mua hàng hoặc
  đăng tin rao vặt và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên Sàn giao dịch TMĐT
  Tizi.vn.

  - Thành viên có quyền đóng góp ý kiến cho sàn giao dịch TMĐT Tizi.vn
  trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax
  hoặc email đến cho sàn giao dịch TMĐT Tizi.vn.

  1.2. Nghĩa vụ của Thành viên bán trên sàn giao dịch TMĐT Tizi.vn

  - Hoạt động theo đúng phạm vi, lĩnh vực đã được quy định trong giấy chứng
  nhận đăng ký kinh doanh và tuân thủ quy định của pháp luật về quảng cáo;

  - Kiểm tra các tài liệu liên quan đến điều kiện quảng cáo của tổ chức, cá
  nhân, sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cần quảng cáo và thực hiện thủ tục có
  liên quan theo hợp đồng dịch vụ quảng cáo;

  - Chịu trách nhiệm về sản phẩm quảng cáo do mình trực tiếp thực hiện;

  - Cung cấp tài liệu liên quan đến sản phẩm quảng cáo khi người tiếp nhận
  quảng cáo hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

  - Cung cấp đầy đủ thông tin về hàng hóa, dịch vụ theo quy định từ Điều 30
  đến Điều 34 Nghị định 52/2013/NĐ-CP khi bán hàng hóa hoặc cung ứng
  dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

  - Đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin về hàng hóa, dịch vụ
  cung cấp trên sàn giao dịch thương mại điện tử.
  - Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ
  quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại
  điện tử.

  - Tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo
  vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định
  của pháp luật có liên quan khác khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ
  trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

  - Thành viên người bán có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người mua
  nếu chứng minh được lỗi đó thuộc về người bán.

  - Thành viên cam kết những thông tin cung cấp cho sàn giao dịch TMĐT
  Tizi.vn và những thông tin đang tải lên sàn giao dịch TMĐT Tizi.vn là
  chính xác.

  - Thành viên tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của thông tin Doanh
  nghiệp và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các
  đối tác trên sàn giao dịch TMĐT Tizi.vn.

  - Thành viên cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của sàn giao dịch
  TMĐT Tizi.vn vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo,
  đe doạ, thăm rò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus
  gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của sàn giao dịch
  TMĐT Tizi.vn hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng
  đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho
  việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành
  viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

  - Thành viên cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá,
  phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn
  giao dịch TMĐT Tizi.vn cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự
  đồng ý của sàn giao dịch TMĐT Tizi.vn trong Quy định này.

  - Thành viên không được hành động gây mất uy tín của sàn giao dịch TMĐT
  Tizi.vn dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng
  cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên
  truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của sàn giao dịch
  TMĐT Tizi.vn.

  2. Quyền và nghĩa vụ của Thành viên mua trên sàn giao dịch/website TMĐT
  [Tizi.vn]

  2.1 Quyền của thành viên mua/người mua trên sàn giao dịch TMĐT Tizi.vn

  - Thành viên mua/người mua đăng ký hoặc không cần đăng ký đều có quyền
  mua hàng hóa bán tại Tizi.vn .

  - Thành viên mua/người mua có quyền đánh giá sản phẩm và thông báo các
  tin vi phạm quy định của Tizi.vn

  - Thành viên có quyền đóng góp ý kiến cho sàn giao dịch TMĐT Tizi.vn
  trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax
  hoặc email đến cho sàn giao dịch TMĐT Tizi.vn.

  2.2 Nghĩa vụ của thành viên mua/người mua trên sàn giao dịch TMĐT Tizi.vn

  - Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động
  sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.

  - Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho sàn giao dịch TMĐT
  Tizi.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật,
  lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.

  - Thành viên người bán, người mua có trách nhiệm cung cấp thông tin về
  giao dịch, hàng hóa hộ trợ sàn giao dịch TMĐT Tizi.vn trong việc giải
  quyết tranh chấp phát sinh giữa người mua và người bán diễn ra qua sàn.

  - Thành viên cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của sàn giao dịch
  TMĐT Tizi.vn vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo,
  đe doạ, thăm rò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus
  gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của sàn giao dịch
  TMĐT Tizi.vn hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng
  đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho
  việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành
  viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

  - Thành viên cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá,
  phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn
  giao dịch TMĐT Tizi.vn cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự
  đồng ý của sàn giao dịch TMĐT Tizi.vn trong Quy định này.

  - Thành viên không được hành động gây mất uy tín của sàn giao dịch TMĐT
  Tizi.vn dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng
  cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên
  truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của sàn giao dịch
  TMĐT Tizi.vn.

Đăng ký tài khoản

Đăng nhập